espa

Η ποιότητα Aluminco είναι αξία αδιαπραγμάτευτη για τους ανθρώπους της εταιρίας. Με διαρκή ενίσχυση και αναβάθμιση της παραγωγικής μας δυναμικότητας, επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες και μηχανήματα. Με πιστοποιήσεις από αναγνωρισμένα ινστιτούτα και διεθνείς οργανισμούς. Με προϊόντα που λειτουργούν ως μαγνήτης για τους περισσότερους χρήστες. Με έργα που αιχμαλωτίζουν ακόμη και τα πιο απαιτητικά βλέμματα.

ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Με σκοπό την ικανοποίηση των πελατών μας από κάθε άποψη, ακολουθούμε σταθερά μία Πολιτική Ποιότητας που κύριοι στόχοι της είναι:

 • Η εξασφάλιση υψηλής Ποιότητας παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, με τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τις διατυπωμένες ανάγκες της αγοράς.
 • Η συνεχής βελτίωση της Ποιότητας και των χαρακτηριστικών των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και γενικότερα της Ποιότητας σε όλες τις διεργασίες και διαδικασίες παραγωγής της εταιρίας.

 

Στην επίτευξη των στόχων αυτών συμβάλει αποτελεσματικά το Σύστημα Ποιότητας που η ALUMINCO εφαρμόζει από το 1996 (από τις πρώτες εταιρίες του κλάδου στην Ελλάδα), χρησιμοποιώντας αποτελεσματικές μεθόδους σχεδίασης και παρακολούθησης της επιτυγχανόμενης ποιότητας και προδιαγραφών, σε όλα τα στάδια παραγωγής και προμήθειας προϊόντων.

 

New Project 2022 05 10T120931.414

Στα πλαίσια του Συστήματος Ποιότητας και της ευρύτερης πολιτικής της για την Ποιότητα, η ALUMINCO:

 • Ερευνά συστηματικά τις εξελίξεις στο κλάδο του αλουμινίου σε θέματα που αφορούν τις ανάγκες των πελατών της
 • Επιλέγει Προμηθευτές με διεθνώς αναγνωρισμένη Ποιότητα Προϊόντων
 • Εξασφαλίζει το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό και την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή,
 • Εκπαιδεύει συστηματικά το προσωπικό της στα θέματα των αρμοδιοτήτων τους και παροτρύνει την εμπέδωση “Πνεύματος Ποιότητας”
 • Σχεδιάζει, υιοθετεί και παρακολουθεί την εφαρμογή συστήματος Δεικτών & Στόχων Ποιότητας και Απόδοσης, με απώτερο στόχο τον καλύτερο δυνατό έλεγχο και βελτιστοποίηση των διεργασιών παροχής υπηρεσιών
 • Ελέγχει την ορθή εφαρμογή των Διεργασιών & Διαδικασιών Διαχείρισης Ποιότητας
 • Κοινοποιεί την παρούσα Πολιτική Ποιότητας σε όλο το προσωπικό της και φροντίζει για τη συνεχή αναβάθμισή της, ώστε να είναι πάντα συμβατή με τους γενικότερους εταιρικούς στόχους.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

New Project 2021 07 22T143339.647

Η πιστοποίηση ενός συστήματος αλουμινίου είναι ένα πολύτιμο εφόδιο που εγγυάται την ασφάλεια, προάγει την ποιότητα και ενισχύει την εμπιστοσύνη, καθώς μέσω της διαδικασίας που οδηγεί στην απόκτησή της βεβαιώνεται η συμμόρφωση σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές που έχουν οριστεί βάσει συγκεκριμένου προτύπου.

Η κατοχή κορυφαίων επιδόσεων για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων μας, αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ALUMINCO καθώς η πιστοποίηση εξελίσσεται σε άκρως σημαντικό επενδυτικό και καταναλωτικό κριτήριο και βρίσκεται ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο των επιλογών τους.

Υπό το πρίσμα αυτό, ξοδεύουμε σημαντικό χρόνο και πόρους, ακούγοντας, παρατηρώντας, μελετώντας, δοκιμάζοντας και στη συνέχεια δημιουργώντας συστήματα που ενσωματώνουν κορυφαίες πιστοποιημένες επιδόσεις σε Θερμοπερατότητα και Ηχομείωση, Αεροδιαπερατότητα, Υδατοστεγανότητα, Αντοχή σε Ανεμοπίεση και Αντικλεπτική Προστασία.

Η Διεύθυνση Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρίας συνεργάζεται σε διεθνές επίπεδο με πανευρωπαϊκά κοινοποιημένους οργανισμούς για μέτρηση, παρακολούθηση και πιστοποίηση ενώ τα συστήματα αλουμινίου που αναπτύσσουμε, δοκιμάζονται στον ιδιόκτητο θάλαμο δοκιμών και κατόπιν ελέγχονται από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς και ινστιτούτα πιστοποιήσεων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η δέσμευσή μας για την εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM) διαπνέει το σύνολο των δραστηριοτήτων και διεργασιών της εταιρείας μας, τόσο των άμεσα συνδεόμενων με την Παραγωγή και Αλυσίδα Εφοδιασμού, όσο και των υποστηρικτικών και διοικητικών λειτουργιών. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζουμε Συστήματα Διαχείρισης τα οποία ευθυγραμμίζονται με τους εταιρικούς στόχους και είναι πιστοποιημένα κατά τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα.

 

 • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας / Πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015

Το πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί το πλαίσιο για την εφαρμογή όλων των Συστημάτων Διαχείρισης της εταιρείας μας, καθώς και του συνόλου των διαδικασιών που διασφαλίζουν σε σταθερή βάση το υψηλό επίπεδο ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Καλύπτει τις διεργασίες σχεδιασμού, κατασκευής, παραγωγής και εμπορίας αρχιτεκτονικών και βιομηχανικών προφίλ αλουμινίου, χυτών προϊόντων αλουμινίου και πάνελ αλουμινίου. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι το όχημά μας για τη συνεχή βελτίωσή μας και τον υψηλό βαθμό ικανοποίησης των πελατών μας.

ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Aluminco ISO 9001 GR

 

 •  Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος / Πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015

Αναγνωρίζοντας την αξία της διατήρησης της οικολογικής ισορροπίας, εφαρμόζουμε πιστοποιημένο κατά ISO 14001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος που καλύπτει το σύνολο των παραγωγικών μας διεργασιών. Σε συνδυασμό με τις σημαντικές επενδύσεις μας στον τομέα της επεξεργασίας αποβλήτων, το Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη για το σεβασμό μας προς το φυσικό περιβάλλον, και την ευαισθησία μας για το κοινωνικό σύνολο.

ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Aluminco ISO 14001 GR

 

 • Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας / Πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο ISO 50001:2018

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί κύρια αξία για την Aluminco και τις στρατηγικές της επιλογές. Η εφαρμογή του πιστοποιημένου κατά ISO 50001:2018 Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης ισχυροποιεί τις ενέργειες που η εταιρεία εφαρμόζει για την ορθολογική χρήση της ενέργειας και τη σταδιακή αξιοποίηση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μέσα από συγκεκριμένους επιχειρηματικούς στόχους, επενδυτικά προγράμματα, σχέδια δράσης, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης δημιουργεί συνέργειες με το Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος της εταιρείας, συμβάλλοντας αποφασιστικά στο Όραμα για έναν πλανήτη που αξίζει την αγάπη μας.

ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Aluminco ISO 50001 GR

 

 • Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία / Πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018

Προτεραιότητά μας είναι οι άνθρωποί μας και η ασφάλεια, ανάπτυξη και ευημερία τους. Το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία που εφαρμόζουμε, συμβάλλει καταλυτικά στη διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, στην πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών και την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της σχετικής Νομοθεσίας. Πρόσφατα το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία πιστοποιήθηκε κατά το νέο αναβαθμισμένο διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018.

ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Aluminco ISO 45001 GR

 

 • FPC – Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου / Πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο ΕΝ 15088:2005

Ο έλεγχος ποιότητας των προϊόντων μας ενσωματώνεται σε όλες τις διεργασίες παραγωγής και τα επιμέρους στάδια αυτών, μέσα από την εφαρμογή του πιστοποιημένου κατά EN 15088:2005 Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής (Factory Production Control). Οι κρίσιμες παράμετροι για την ποιότητα των διεργασιών παραγωγής παρακολουθούνται σε συνεχή βάση, εξασφαλίζοντας την ιχνηλασιμότητα. Οι επιδόσεις των προϊόντων μας ελέγχονται, βάσει δοκιμασμένων και αξιόπιστων διαδικασιών, σε σχέση με το σύνολο των χαρακτηριστικών και των μηχανικών ιδιοτήτων τους. Η εταιρεία παρέχει στους πελάτες της Δήλωση Συμμόρφωσης (CE mark).

ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Aluminco FPC EN 15088 GR

 

 • FPC – Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου Πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο ΕΝ 1090-1:2009

Σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 15088:2005, το Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής που εφαρμόζουμε συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 1090-1:2009 που αφορά κατασκευές αλουμινίου και είναι αντίστοιχα πιστοποιημένο. Η εταιρεία παρέχει στους πελάτες της Δήλωση Συμμόρφωσης (CE mark).

ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Aluminco FPC EN 1090-1 GR 

 

 • QUALICOAT / Πιστοποίηση ηλεκτροστατικής βαφής για προφίλ αλουμινίου

Ο έλεγχος της ποιότητας κατά τη διεργασία βαφής των προϊόντων αλουμινίου καθορίζεται από τις προδιαγραφές του προτύπου QUALICOAT και SEASIDE CLASS.  

ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Aluminco QUALICOAT GR